Je nutné, podle nového zákona nechat udělat energetický štítek pro rodinný dům – novostavbu, pro kterou máme vyřízenou stavební ohlášku již od roku 2009, a který je před kolaudací? Koncem tohoto roku budeme kolaudovat.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro novostavbu se zpracovává při žádosti o stavební povolení či ohlášení stavby, tudíž není třeba při kolaudaci dokládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Chceme prodat náš rodinný domek, stáří 30 let. Potřebujeme k prodeji i zmiňovaný Energetický štítek?

Ano, potřebujete Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), bude ho po Vás vyžadovat kupující.

Dobrý den, potřebuji energetický štítek k prodeji rekreačního objektu – chaty?

PENB nemusí být v těchto případech:
– u budov obytných, které jsou určeny k užívání kratšímu než 4 měsíce
v roce
– u budov samostatně stojících o celkové podlahové ploše menší než
50 m2

Co je potřeba dodat k vyhotovení energetického štítku?

Potřebné dokumenty pro zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB):

Stavební PD (technická zpráva, situace, řezy, pohledy, půdorysy)
o Popis skladeb všech konstrukcí obálky budovy (podlahy, střechy, stěny, okna, dveře).
o Způsob využití budovy – vytápěné/nevytápěné prostory, případně další speciální požadavky na vnitřní prostředí.
Dokumentaci TZB (pokud není, tak alespoň popis zdroje na vytápění a ohřev teplé vody)
o Zdroje tepla/chladu s jmenovitými výkony, typ otopné soustavy, způsob regulace.
o Příprava TV – způsob přípravy TV, zdroj + jmenovitý výkon, příkon, spotřeba vody – TV, SV, nebo dle faktury vodné/stočné
o Popis VZT zařízení, typ větrání, průtok vzduchu, příkon zařízení, tepelný výkon zařízení.
o Druh osvětlovací soustavy, příkony, způsob ovládání.
Doklady o skutečné spotřebě energií (jsou-li k dispozici)
o Faktury za nákup energie předmětu díla

Výstupy z pravidelných odečtů měřících zařízení?

Podle energeticky vztažné plochy a podle ustanovení § 7a, odst. (1), bod. c) zákona, by SVJ mělo mít zpracován průkaz energetické náročnosti budovy do 01.01.2019. Podle odst. (3), bod a), je vlastník jednotky povinen předložit kupujícímu průkaz, nebo jeho ověřenou kopii už v případě, když prodává jednotku v lednu 2013 (tedy po dni účinnosti zákona). Znamená to tedy, že pokud se jeden z vlastníků jednotek rozhodne prodat byt v lednu 2013, je SVJ povinno zajistit a předat mu průkaz bez ohledu na termíny stanovené pro jeho zpracování v odst. (1) bod c)?

Pokud se jeden z vlastníků bytové jednotky v SVJ rozhodne prodat byt již v lednu 2013, SVJ by mělo zvážit zajištění vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, tj. dřív než stanovuje ustanovení §7a, odst. 1 písm. c) zákona. V případě, že SVJ odmítne na žádost vlastníka jednotky (zajistit a) předložit mu na vyžádání PENB, vlastník bytové jednotky může PENB nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky (viz §7a, odst. 7). Další možnost je ta, že si sám vlastník bytové jednotky, bez ohledu na SVJ, nechá vypracovat PENB na vlastní samostatnou bytovou jednotku a vlastní náklady (viz § 7a, odst. 3 písm. a, b).

Je povinen prodávající kupujícímu předložit PENB?

Při prodeji nemovitosti je prodávají podle zákona o hospodaření energií povinen předložit a předat PENB nebo jeho kopii (nejpozději při podpisu kupní smlouvy) – viz ustanovení § 7a, odst. 2, písm. b), c) zákona.

Pokud má vlastník „štítek na budově“, už průkaz není potřeba. V rámci snahy o pochopení problematiky jsem se dočetl, že štítek a PENB je tedy něco jiného. Jedná se tedy o to samé nebo nikoli?

V médiích se nesprávně používá pojem „energetický štítek“. Zákon č. 406/2000 Sb., váže povinnosti na „průkaz energetické náročnosti budovy“ (označovaný v tomto materiálu jako PENB), který popisuje budovu z energetického hlediska jako celek, a to jak ze stavebního, tak i z technického hlediska. Definice PENB je potom uvedena přímo ve zmíněném zákoně.
Pojem „energetický štítek“ se používá především u elektrospotřebičů v prodejnách elektro, např. praček, myček, televizí apod. (viz § § 2, odst. 2, písm. c) zákona a dále také celý § 8 zákona.

Musí se vypracovávat energetické štítky i na výrobní budovy? Pokud ano, jaké jsou ceny?

Povinnost vypracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB) na výrobní budovy, se na Vás vztahuje, pokud roční spotřeba energií na vytápění výrobních prostor přesáhne 700 GJ/rok. Výjimku tvoří pouze výrobní budovy, v nichž vzniká výrobně – technologické teplo, jež plnohodnotně vytápí danou budovu.

Uzavřeli jsme kupní smlouvu v roce 2012, ale vklad na katastr jsme ještě neprovedli. Je třeba nechat si zpracovat energetický průkaz? Nebo se na nás zákon nevztahuje?

Ze zákona vyplývá:
Jestliže vlastník bytové jednotky či objektu nedoloží energetický průkaz ke kupní smlouvě, vystavuje se nejen nebezpečí pokuty uvedené ze zákona, ale je zde i velká pravděpodobnost, že kupující může rozporovat zakoupení objektu dle kupní smlouvy, jako za neplatné, a může se pokusit odstoupit od smlouvy.
Zároveň má nový vlastník nemovitosti právo žádat od původního vlastníka zpracování průkazu až 3 roky zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. To znamená, že ve Vašem případě máte také povinnost nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti (PENB) na Váš dům.